โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “อาคม” ขุนคลังคนใหม่

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “อาคม” ขุนคลังคนใหม่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

วันนี้ (5 ต.ค.2563) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี โดยมีรายละเอียดความว่า

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ 9 มิถุนายน พุทธศักราช 2562 แล้ว และแต่งต้ังรัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการแผ่นดิน ตามประกาศลงวันที่ 10 กรกฎาคม พุทธศักราช 2562  และประกาศคร้ังสุดท้ายลงวันที่ 5 สิงหาคม พุทธศักราช 2563 นั้น

บัดนี้ นายกรัฐมนตรีได้กราบบังคมทูลว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ลาออกจากตำแหน่ง สมควรแต่งตั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแทนตำแหน่งที่ว่าง เพื่อความเหมาะสมและบังเกิดประโยชน์ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 158 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ท้ังนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นปีที่ 5 ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯรัฐมนตรี

ก่อนหน้านี้ในปี 2559 นายอาคม เคยเป็นเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) ในปี 2557 ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ต่อมาในเดือน ส.ค.ของปีเดียวกัน เขาได้ลาออกจาก สนช. และเข้ารับตำแหน่ง รมช.คมนาคม ในรัฐบาลของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จนกระทั่งยื่นลาออกจากข้าราชการในตำแหน่งเลขาการสภาพัฒน์ในเดือน ต.ค.2558 เนื่องจากนายอาคมได้รับแต่งตั้งเป็นรมว.คมนาคม แทน พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง

ล่าสุด นายอาคม ได้นั่งเป็น รมว.คลัง คนใหม่อย่างเป็นทางการในรัฐบาล “ประยุทธ์ 2/3” แทน “นายปรีดี ดาวฉาย” ที่ลาออกจากตำแหน่งไปเมื่อวันที่ 1 ก.ย.ที่ผ่านมา ด้วยปัญหาด้านสุขภาพ

scroll to top